גיליון 5696 עמוד 1 מתאריך 30/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באב התשס״ז    5696    30 ביולי 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שרים............................................................. 3698

הודעה על הפסקת כהונה של שר....................................... 3698

הודעה על מינוי סגן שר........................................................... 3698

תיקון הודעה על חלוקת משרד ועל העברת סמכות

הנתונה על פי חוק........................................................... 3698

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 3699

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................ 3699

מינוי רשם לפי החוק האמור.................................................. 3699

מינוי חברה בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

ולפי חוק בתי דין מינהליים......................................... 3699

מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 3699

הסמכה בסמכויות של רשם המקרקעין............................. 3699

מינוי מבקרי נוטריונים.............................................................. 3699

מינוי חבר לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור

(הגבלות לאחר פרישה).................................................. 3700

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב............... 3700

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף... 3700 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

למוסדות ציבור(תמיכה בהשכלת מבוגרים)........ 3701

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין................ 3701

מינוי חבר לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר ................................................................................. 3700

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 3702

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד............ 3702

מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 3702

שינוי מינוי פקידות הסעד לפי החוק האמור.................. 3702

הכרה בתואר אחר לענין כשירות לעבודה סוציאלית...... 3702

מינוי נציג השר להגנת הסביבה בוועדה הארצית

לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות...................... 3702

מינוי ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים............. 3703

הסמכת מפקחים לפי החוק האמור ..................................... 3703

הודעה על מינוי פקחים לפי שירותי הובלה................... 3703

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).................... 3703

תמצית תקציב רגיל של רשויות מקומיות לשנת הכספים 2007 (ירושלים, קרית אונו, אשדוד, רמת חובב

ובאר שבע)........................................................................... 3705

הסמכה לפי פקודת הרוקחים................................................. 3708

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 3709

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 3709

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים. 3710

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 3710

הודעה בדבר חילוט טובין....................................................... 3711

הודעות בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית........ 3711

הודעות בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית ומחוזית

חלקית למחוז הצפון........................................................ 3711

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור ... 3712

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................... 3712

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 3713

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (נחף).................................. 3713

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור....................... 3713

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3725

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3730