גיליון 5697 עמוד 1 מתאריך 31/07/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

2007


ט״זבאבהתשס״ז    5697    31 ביולי

עמוד . 3742 . 3742 . 3744 . 3744 . 3747 . 3744


הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)____

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי זכויות החולה................................................

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..........................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 .............................................

הודעות מאת הציבור....................................................................