גיליון 5699 עמוד 1 מתאריך 06/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באב התשס״ז    5699    6 באוגוסט 2007

עמוד

הודעה מאת מפעל הפיס.............................................................. 3774