גיליון 5700 עמוד 1 מתאריך 08/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באב התשס״ז    5700    8 באוגוסט 2007

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 3790

הודעה על הסמבה לפי חוק רשות השידור..................... 3790

הודעה על העברת סמבות הנתונה על פי חוק

הממשלה.............................................................................. 3790

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד.......... 3790

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית רמת הגולן... 3790 הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית כנרות-

עמק הירדן........................................................................... 3790

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נבי

רדיפות הנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים....... 3790

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב] ולפי חוק

בתי דין מינהליים............................................................. 3790

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים............... 3791

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק

בתי דין מינהליים............................................................... 3791

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים........ 3791

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 3791

הסמבת מאבטח לפי חוק סמבויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 3791

עמוד

הודעה על מינוי מנהל בללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3792

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 3792

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 3794

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3794

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 3795

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3796

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 3796

הודעה על בקשה לחידוש רישום לפי חוק המקרקעין 3796

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי החוק

האמור................................................................................... 3796

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין ................................................................................. 3797

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3797

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3797

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 3828

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3833

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3837

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................ 3839

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3839