גיליון 5702 עמוד 1 מתאריך 09/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באב התשס״ז    5702    9 באוגוסט 2007

עמוד

הודעה על מינוי מזכיר הממשלה........................................ 3910

הודעה על הארכת תוקפו של חוק דחיית שירות

לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם....................... 3910

הודעות בדבר מינוי שופטי נוער.......................................... 3910

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3910

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 3910