גיליון 5702 עמוד 2 מתאריך 09/08/2007ילקוט הפרסומים 5702, כ׳׳ה באב התשס׳׳ז, 9.8.2007 המחיר 70 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


הודעה על מינוי מזכיר הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 8 לחוק הממשלה, התשס״א-12001, כי הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, מינתה את עובד יחזקאל לתפקיד מזכיר הממשלה במקום ישראל מימון2. ט׳׳ו באב התשס׳׳ז(30 ביולי 2007) (חמ 3-3281)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 י״פ התשס׳׳ג, עמ' 1890.

הודעה על הארכת תוקפו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב-2002

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6י(ב) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס׳׳ב-2002' (להלן -החוק), החליטה הכנסת ביום ג' באב התשס׳׳ז(18 ביולי 2007) להאריך את תוקפו של החוק בחמש שנים מיום פקיעת תוקפו, עד יום י׳׳ג באב התשע׳׳ב(1 באוגוסט 2012).

י' באב התשס׳׳ז(25 ביולי 2007) (חמ 3-3267)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1 ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 521.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער:

השופט משה סובל, ת״ז 590022491 השופטת גילה כנפי-שטייניץ, ת״ז 55475867 השופטת נאוה בן־אור, ת״ז 64877285 השופט רפאל כרמל, ת״ז 52166253

תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים האמורים בבית המשפט המחוזי בירושלים; ולגבי השופט רפאל כרמל, תוקף המינוי הוא עד לתום כהונתו בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים2. י' באב התשס׳׳ז(25 ביולי 2007) (חמ 3-686)

דורית בייניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1    ס״ח התשל״א, עמ' 134.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 3089.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

3910

עינת רון, שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה, ת״ז 56008428 איטה נחמן, שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, ת״ז 51887883 יעל בלכר, שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, ת״ז 24176919 עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

י' באב התשס״ז (25 ביולי 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1958 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-11959, מינתה הממשלה את אריה בר לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים במקום רם בלינקוב2. כ״ט בתמוז התשס״ז(15 ביולי 2007) (חמ 3-56)

אהרון לישנסקי

_    ממלא מקום מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

2    י״פ התשס״ו, עמ' 3980.

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1965 בהתאם לתקנות 19 ו-20 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

(1)    נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות לפקיד רישוי2;

(2)    הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;

(3)    הבחינה בכתב תיערך ביום ג', י״ח בחשון התשס״ח (30 באוקטובר 2007);

(4)    את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד מהמקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;

בית המכס, רח' יפת 42, תל-אביב-יפו;

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;

בית המכס ומע״מ, נמל אילת, אילת;

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

(5)    הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

(6)    מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יוזמן לבחינה בעל פה.

ט״ז באב התשס״ז(31 ביולי 2007) (חמ 3-69)

יהודה נסרדישי

_    מנהל רשות המסים בישראל

1    ק״ת התשכ״ה, עמ' 1307.

2    י״פ התשנ״ח, עמ' 1230; התשס״ד, עמ' 192.