גיליון 5703 עמוד 1 מתאריך 15/08/2007ילקוט הפרסומים

באוגוסט 2007


15


5703


א' באלול התשס״ז


הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בבית שאן.......................

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות בבית שאן ובנצרת.....

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.................................................

הודעה בדבר חילוט טובין................................................................

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון...............................

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה(זכרון יעקב, ג'לגו'ליה)..................................

עמוד

........ 3912

....... 3912

....... 3913

....... 3913

....... 3914

....... 3914