גיליון 5704 עמוד 1 מתאריך 16/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ׳ באלול התשס״ז    5704    16 באוגוסט 2007

עמוד


עמוד

הודעה לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה........................................ 3916

הודעה בדבר מינוי המועצה לעניין הנצחת זכרם של מי

שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה.....3916

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות.............................. 3916

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק

הממשלה.................................................................................... 3917

הודעה על הקמת משרד ושינוי חלוקת התפקידים בין השרים 3917

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד................. 3917

הודעה על גמר כהונתו של שופט.............................................. 3917

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה).......................................................... 3917

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות

הציבור (הגבלות לאחר פרישה)........................................ 3917

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים........ 3918

חידוש מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי החוקים האמורים.......................................................... 3918

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים............... 3918

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים). 3918 מינוי חבר ועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור

הלבנת הון................................................................................. 3918

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים 3918

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה....................................... 3918

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת............................................ 3920

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש מינהלת הקרן לפיצוי

נפגעי תאונות דרכים............................................................ 3920

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבניה......... 3920

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות במועצה האזורית

אבו בסמה.................................................................................. 3920

ביטול הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות).........    3921

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה- מעצרים)................................................................. 3921

מינוי לפי פקודת המשטרה............................................................ 3921

תיקון למבחנים לתמיכה זמנית בבית חולים ציבורי כללי

במצוקה בדרך הלוואה......................................................... 3921

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....... 3921

הודעה על מינוי סגני פסיכיאטר מחוזי.................................... 3922

הודעה על שינוי הרכב ועדת רישום לפי חוק הפסיכולוגים 3922

מינוי חבר לוועדת תלונות לפי החוק האמור ........................ 3922

הודעה על אישור תחום לשירות לאומי.................................. 3922

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות....................... 3922

מינוי מפקח לפי חוק רשות הספנות והנמלים....................... 3923

מינוי מפקח לפי חוק הטיס............................................................ 3923

תיקון רשימת חברים לוועדת המוניות..................................... 3923

מינוי רשות לפי תקנות התעבורה.............................................. 3923

הודעה על מינוי חברה למועצה המייעצת לפי חוק הנפט........ 3923

תיקון הסמכה לפי חוק שמירת הסביבה החופית............................. 3923

מינוי מפקח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים______ 3923

מינוי ממונים לפי תקנות המים(מניעת זיהום מים)_______________________ 3924

הסמכה לפי חוק שמירת הניקיון................................................. 3924

הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים

מסוכנים).................................................................................... 3924

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של ראש העיריה

וסגן ממלא מקום ראש עיריית אור יהודה.................... 3924

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא מקום

וסגני ראש עיריית גבעתיים ............................................... 3924

הודעה בדבר פקיעת זכות נפט.................................................... 3925

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007

(רמלה, אשקלון)....................................................................... 3925

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור........................ 3926

הודעות לפי חוק התכנון והבניה................................................ 3931

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 3943

הודעות מאת הציבור...................................................................... 3947