גיליון 5705 עמוד 1 מתאריך 20/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באלול התשס״ז    5705    20 באוגוסט 2007

עמוד    עמוד

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט לפי תקנות    הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3977

הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי    הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 3977

משפט ובתי דין דתיים).................................................. 3960    הודעה    בדבר    שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 3979

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 3963    הודעות    בדבר    רכישת קרקעות לרכישת ציבור............... 3980

הודעות על פטור מאישור הסדר    כובל............................... 3965    הודעות    לפי    חוק התכנון והבניה......................................... 3988

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............. 3975    הודעות    מאת הציבור............................................................... 4025