גיליון 5706 עמוד 1 מתאריך 20/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באלול התשס״ז    5706    20 באוגוסט 2007

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4028

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 4028

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.................. 4028

מינוי סגני נשיא בבתי משפט................................................ 4028

מינוי רשמים בבתי משפט....................................................... 4029

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בבעלות על מוסדות

חינוך הפועלים לפי חוק לימוד חובה, המצויה במצוקה 4029

עמוד

הודעה על צורך בשיקום מחצבות לפי פקודת

המכרות................................................................................ 4029

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4030

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4033

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4037

הודעות מאת הציבור............................................................... 4040

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4050