גיליון 5707 עמוד 1 מתאריך 21/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ז'באלול התשס״ז    5707    21 באוגוסט 2007

עמוד

קביעת רשות ציבורית לפי חוק    חופש המידע................. 4052

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 4052

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום) ולפי חוק

בתי דין מינהליים............................................................. 4052

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי.. 4052

מינוי שופט לבית משפט לעניני    משפחה.......................... 4052

הודעה בדבר מען ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 4052

מינוי שופט נוער.......................................................................... 4053

עמוד

הודעה על אישור מוסד ציבורי לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 4053

מינוי פקידת גביה לפי פקודת המסים (גביה)................. 4053

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה לפי הפקודה

האמורה................................................................................ 4053

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 4053

מינוי עוזרי פקיד שומה............................................................ 4053

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור

קיצוב..................................................................................... 4054

הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל............................... 4054

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4054