גיליון 5708 עמוד 1 מתאריך 23/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באלול התשס״ז    5708    23 באוגוסט 2007

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-4.6.2007 עד 4.7.2007)..............................................4056

הצטרפות שותף (מ-4.6.2007 עד 4.7.2007)...............................................4057

פרישת שותף (מ-4.6.2007 עד 4.7.2007).................................................4072

רישום שותפויות (מ-4.7.2007 עד 31.7.2007).............................................4075

הצטרפות שותף (מ-4.7.2007 עד 31.7.2007)..............................................4076

4088


פרישת שותף (מ-4.7.2007 עד 31.7.2007)