גיליון 5709 עמוד 1 מתאריך 28/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התשס״ז    5709    28 באוגוסט 2007

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 4092

הודעה על הארכת כהונת מנהל הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 4092

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים).................. 4092

הודעה על מינוי חברים למועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 4092

תיקון ההודעה בדבר הצורך במינוי דיינים...................... 4092

הודעה בדבר הצורך במינוי דיינים-עמיתים................... 4092

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה

למינוי דיינים).................................................................... 4092

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 4093

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית מעלות 4093

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית לוד............ 4093

מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל........................... 4093

מינוי יושבי ראש מותב נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 4093

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים... 4093 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים לפי חוק

נכי המלחמה הנאצים וחוק בתי דין מינהליים ...... 4094

וחוק בתי דין מינהליים................................................... 4094

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 4094

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 4094

מינוי חברים בוועדת עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים ולפי חוק בתי דין מינהליים.................... 4095

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערר לפי חוק

הרשויות המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים 4095 הודעה בדבר מען ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה) ................................................... 4095

מינוי יושב ראש מועצת יועצי מס מייצגים ושינוי

בהרכבה................................................................................ 4095

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 4095

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית רהט......................................................................... 4095

דרישה לסילוק כלי שיט........................................................... 4096

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 4096

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4101

הודעות מאת הציבור............................................................... 4119

עמוד

מינוי יושבי ראש מותב נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)