גיליון 5710 עמוד 1 מתאריך 30/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התשס״ז    5710    30 באוגוסט 2007

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה במוסדות ציבור............................................. 4132

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת..................................... 4132

הודעה על מינוי זמני של רשם המשכונות...................... 4132

מינוי זמני של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם

שמות עסק........................................................................... 4132

מינוי זמני של רשם המפלגות................................................ 4132

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין

גמלת ניידות....................................................................... 4132

הודעות על מינוי חברים במועצה לניסויים בבעלי

חיים....................................................................................... 4133

הארכת כהונה של חברים במועצה לניסויים בבעלי

חיים....................................................................................... 4133

הודעה על מינוי יושב ראש ועדות ערר לאזור נצרת,

חדרה, ירושלים ואשקלון............................................... 4133

הטלת מילוי תפקיד המנהל לעניין חוק משק החשמל. 4133 הודעה על קביעת רשימת רופאים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 4133

מינוי ממלא מקום ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה 4134 הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 4134

עמוד

ביטול היתר למנות מורשה חתימה אחד לפי תקנות

האגודות השיתופיות(רשויות האגודה)................. 4134

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 4134

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...... 4136

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 4136

הודעה בדבר שינוי בתקן......................................................... 4137

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4137

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4137

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה................................ 4138

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה (מאי, יוני)........................ 4138

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה... 4138

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (זבולון)............................. 4139

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 4139

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2007.... 4139 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2007. 4140

הודעות בדבר ביטול הסכמים קיבוצים..................... 4143

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4143

הודעות מאת הציבור................................................................ 4149