גיליון 5712 עמוד 1 מתאריך 02/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באלול התשס״ז    5712    2 בספטמבר 2007

עמוד

הודעה לפי סעיף 3(ד) לצו בתי המשפט(הקמת בית משפט מחוזי מרכז)............................ 4220

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות.................. 4239

הודעה על ביטול מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות.......... 4240

היתר להעלאת מחירי לחם לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים............................ 4240

הודעות לפי חוק העמותות.................................................................. 4241