גיליון 5713 עמוד 1 מתאריך 04/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״א באלול התשס״ז    5713    4 בספטמבר 2007

עמוד


עמוד

מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט................................... 4244

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים......................... 4244

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים....... 4244

מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין להגבלים

עסקיים.................................................................................. 4244

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים

גאוגרפיים ולפי חוק בתי דין מינהליים................... 4244

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי

חוק העונשין....................................................................... 4244

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).. 4245

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים (גביה)....... 4245

מינוי פקיד גביה לפי הפקודה האמורה............................. 4245

הודעה בדבר העברת סמכות לפי חוק כלי היריה......... 4245

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ............................. 4245

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 4245 מינוי חוקרים מיוחדים לפי חוק הליכי חקירה והעדה

(התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)... 4246 הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית מתנדבים לשירות

לאומי.................................................................................... 4246

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה) .............................................................................. 4246

מינוי פקידות סעד...................................................................... 4246

מינוי חבר בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים

במעונות לזקנים)............................................................... 4247

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 4247

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 4247

הסמכת מאשר מחקר מדעי בתחום האנרגיה לפי סעיף

20א לפקודת מס הכנסה................................................. 4247

מינוי ועדה ציבורית לפי חוק להסדר ההימורים בספורט.. 4247 הודעה על הארכת מינוי ממלאת מקום ליושב ראש

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.............. 4247

הודעות בדבר העלות התחשיבית המעודכנת............... 4248

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4248

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4248

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור............................................................ 4249

מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על

קביעת ארנונה כללית)(ראשון לציון)....................... 4249

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4249

הודעה מאת הכונס הרשמי בדבר הקפאת הליכים...... 4289

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4289