גיליון 5713 עמוד 2 מתאריך 04/09/2007מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט יוסף אלון, ת׳׳ז 050837160, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ט בתשרי התשס׳׳ח (1 באוקטובר 2007) עד יום כ׳׳ב בטבת התשס׳׳ח (31 בדצמבר 2007). כ׳׳ט באב התשס׳׳ז(13 באוגוסט 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט עוזי פוגלמן, ת׳׳ז 052772654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ט בתשרי התשס׳׳ח (1 באוקטובר 2007) עד יום כ׳׳ב בטבת התשס׳׳ח (31 בדצמבר 2007). כ׳׳ט באב התשס׳׳ז(13 באוגוסט 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י, וסעיף 5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את מיכאל שפר, ת׳׳ז XXXX602, ואת רוברט צנטלר, ת׳׳ז XXXXX291, לחברים שאינם עובדי מדינה, בבית הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ב' באלול התשס׳׳ז(16 באוגוסט 2007) (חמ 3-1686)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ג, עמ' 8. 2 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני

י ס״ח התשמ״ג, עמ' 8. 2 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

ממנה את השופטת מרים מזרחי, ת׳׳ז XX667, שופטת בית משפט מחוזי, לממלאת מקום אב בית הדין לפי החוק, החל ביום 3 בנובמבר 2007.

תוקף המינוי לשנתיים.

ב' באלול התשס׳׳ז(16 באוגוסט 2007) (חמ 3-1686)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין להגבלים עסקיים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת מרים מזרחי, ת׳׳ז XX667, שופטת בית משפט מחוזי, ליושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין להגבלים עסקיים לפי החוק החל ביום 2 בדצמבר 2007.

תוקף המינויים לשנתיים.

ב' באלול התשס׳׳ז(16 באוגוסט 2007) (חמ 3-2125)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113. 2 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדת ערר

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את אליצור דיבון, ת׳׳ז XXXX908, לחבר בוועדת הערר לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ב' באלול התשס׳׳ז(16 באוגוסט 2007) (חמ 3-973)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ה, עמ'168.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 368(ד)(ו) לחוק העונשין, התשל׳׳ז-1977י (להלן - החוק), אני ממנה את אליזבט אברהם, ת׳׳ז XXXXXX624, נציגת פרקליט מחוז דרום, לחברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח במחוז הדרום, והיא תהיה היושבת ראש בהתאם לחוק. ב' באלול התשס׳׳ז(16 באוגוסט 2007) (חמ 3-3720)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשל״ז, עמ' 226; התש״ן, עמ' 10.

ילקוט הפרסומים 5713, כ״א באלול התשס״ז, 4.9.2007 4244