גיליון 5714 עמוד 1 מתאריך 05/09/2007ילקוט הפרסומים

כ״ב באלול התשס״ז


5714


5 בספטמבר 2007


עמוד

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית............................................ 4292

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום........................................ 4293

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות............................................................ 4293

הודעות מאת הציבור.................................................................................... 4293