גיליון 5715 עמוד 1 מתאריך 10/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ז באלול התשס״ז    5715    10 בספטמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 4296

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 4296

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 4296

מינוי זמני של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם

שמות עסק........................................................................... 4296

מינוי זמני של רשם ההקדשות.............................................. 4296

מינוי ממלא מקום יושבת ראש הוועדה לבדיקת

מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות.................. 4296

מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה....................... 4297

מינוי שופט נוער.......................................................................... 4297

מינוי ממונה על הגביה............................................................ 4297

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, וחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 4297

הסמכה ומינוי מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה,

וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם...... 4297

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה 4298

הארכת תוקף הסמכת אגודה לפי תקנות התעבורה......... 4299

מינוי רופא רשות התעופה האזרחית................................. 4299

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד

הבריאות במוסדות ציבור............................................. 4299

הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת (בזק

ושידורים)............................................................................ 4299

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2007 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 4299

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין שנערכו ביום י' בתמוז התשס׳׳ז(26 ביוני 2007)

וביום כ׳׳ד בתמוז התשס׳׳ז(10 ביולי 2007)............. 4300

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 4304

הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית

ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים.................... 4304

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4307

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4308

הודעות מאת הציבור............................................................... 4320

דוחות שבועיים של בנק ישראל......................................... 4326