גיליון 5715 עמוד 2 מתאריך 10/09/2007הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ״ח-1997

אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי מינוי דיינים(סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ׳׳ח-1997י, כי הוועדה למינוי דיינים בישיבתה מיום י׳׳ג באלול התשס׳׳ז(27 באוגוסט 2007) החליטה לבחור ברשומים מטה לכהונת דיינים בבית הדין הרבני הגדול:

הרב ציון אלגרבלי הרב ציון בוארון הרב מנחם חשאי

י׳׳ד באלול התשס׳׳ז(28 באוגוסט 2007) (חמ 3-403)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

י ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 87; התשס׳׳ז, עמ' 198.

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3152 מיום כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ז(8 ביולי 2007), אני מודיע בזה כי הרשומים מטה, מונו על ידי, באישור הממשלה, לחברים נוספים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה:

מומי דהן, ת״ז 068174762 נדווא עראר, ת״ז 56900699 עפרה פרידמן, ת״ז 030286819

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ה בתמוז התש׳׳ע (7 ביולי 2010).

י׳׳ד באלול התשס׳׳ז(28 באוגוסט 2007) (חמ 3-1377)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של מיכאלה שידלובסקי אור, שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום ט׳׳ז באב התשס׳׳ז(31 ביולי 2007), עקב פרישתה לגימלאות.

כ׳׳ב באב התשס׳׳ז(6 באוגוסט 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי זמני של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק

לפי חוק החברות, התשנ״ט-1999, פקודת השותפויות, התשל״ה-1975, ופקודת רישום שמות עסק, 1935

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(א) לחוק החברות, התשנ״ט-11999, סעיף 68 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-21975, וסעיף 17 לפקודת רישום שמות עסק, 31935, אני ממנה את ירון קידר, ת״ז 059613331, לרשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק במינוי זמני.

תוקף המינוי עד יום כ״ג באדר א' התשס״ח (29 בפברואר 2008), או עד למינוי קבע של רשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק, לפי המוקדם שבהם. י״ד באלול התשס״ז (28 באוגוסט 2007) (חמ 3-2399)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס״ח התשנ״ט, עמ' 189.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

3    ע״ר 1935, תוס' 1, עמ' 116; ע״ר 1942, תוס' 1, עמ' 60.

מינוי זמני של רשם ההקדשות

לפי חוק הנאמנות, התשל״ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנאמנות, התשל״ט-11979, אני ממנה את ירון קידר, ת״ז 059613331, לרשם ההקדשות במינוי זמני.

תוקף המינוי הוא עד יום י״ד בתמוז התשס״ז (30 ביוני 2006), או עד למינוי רשם הקדשות במינוי של קבע, המוקדם שבהם.

כ״ה בשבט התשס״ז(13 בפברואר 2007) (חמ 3-1103)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשל״ט, עמ' 128.

מינוי ממלא מקום יושבת ראש הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-11975, ובהתאם לסעיף 18ב לחוק זה, אני ממנה בזה את השופט (דימ') יהושע גרוס, ת״ז 007508153, נציג היועץ המשפטי לממשלה, לממלא מקום יושבת ראש הוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, וכן לכהונת ממלא מקום יושב הראש של אותם גופים או מנהל כללי בהם, והכל לעניין מינויים לכהונה בתאגידים שהוקמו בחוק וכן בגופים אחרים שהוקמו בחיקוק, במקומו של השופט (דימ') שלום ברנר2.

ילקוט הפרסומים 5715, כ״ז באלול התשס״ז, 10.9.2007 4296

1

   ס״ח התשל״ה, עמ' 132; התשנ״ג, עמ' 92.

2

   י״פ התשס״ו, עמ' 1051.