גיליון 5716 עמוד 1 מתאריך 11/09/2007ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשס״ז


5716


11 בספטמבר 2007


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).................................... 4328