גיליון 5717 עמוד 1 מתאריך 11/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשס״ז    5717    11 בספטמבר 2007

עמוד

עמוד

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

4330

הודעה על מינוי שופטים ........................................................

4334

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2007..

4330

מינוי רשמת לפי חוק בית המשפט ......................................

4335

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2007.

4330

מינוי רשמות לבית המשפט לענייני משפחה..................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה לבדיקת

4338

במקרקעין.............................................................................

4330

מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות ..................

4338

הודעת הסדר מקרקעין .............................................................

4330

הודעה על העברת סמכות לפי חוק לימוד חובה...........

4338

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות..........................................

תיקון מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות

4339

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

4330

החולה...................................................................................

4347

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

4330

מינוי ממלא מקום בוועדת אתיקה לפי החוק האמור.......

4381

הודעות בתי הדין הרבניים ....................................................

4331

הודעות בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים .............

4386

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

4332

הודעה בדבר פקיעת תוקפן של זכויות מטפחים............

4386

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

4332

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים ......

4392

הודעות מאת הציבור...............................................................

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

תיקון טעות

4332

והטלפיים.............................................................................