גיליון 5719 עמוד 1 מתאריך 19/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בתשרי התשס״ח    5719    19 בספטמבר 2007

עמוד

מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גימלאות)................................. 2

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 2

הארכת תוקף הודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר

לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.................................. 2

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות

יבשתיים, ולפי פקודת בריאות העם......................... 2

הסמכה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק).......... 3

הודעות בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

תשלומה............................................................................... 3

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציג השר להגנת הסביבה

בוועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון.......... 3

מינוי יושב ראש הוועדה הטכנית לאבק מזיק................ 3

אכרזות בדבר מטבעות מיוחדים ומטבעות זיכרון......... 4

עמוד

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 4

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי היריה.............................. 5

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 6

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 6

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...... 9

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 9

הודעת הסדר במקרקעין.......................................................... 10

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

ולפי חוק התכנון והבניה............................................... 10

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 28

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 29

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 31

הודעות מאת הציבור ............................................................... 33

תיקוני טעויות