גיליון 5719 עמוד 2 מתאריך 19/09/2007מינוי חברים בוועדות ערעור

לפי חוק שירות הקבע בצבע הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ”ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-1985י, אני ממנה את ארז פורת, ת׳׳ז XXXXX672, ואת אורלי ירון, ת׳׳ז 24371205, לחברי ועדות ערעור לפי החוק, במקומם של אהרון משניות, ת׳׳ז 1055542435, ושל משה ינון, ת”ז 2022087027. ט׳׳ו באב התשס׳׳ז(30 ביולי 2007) (חמ 3-957)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ׳׳ה, עמ' 142.

2    י”פ התשנ״ט, עמ' 4702.

3    י”פ התשס״ג, עמ' 2494.

הודעה על מינוי קצין תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-959י [נוסח משולב]

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-959י [נוסח משולב]', מיניתי של שי בכר, ת׳׳ז XXXXXX645, לקצין תגמולים לעניין החוק האמור.

המען: אגף שיקום נכים, רח' דוד אלעזר 18, הקריה תל אביב.

ו' באלול התשס׳׳ז(20 באוגוסט 2007) (חמ 3-42)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

הארכת תוקף הודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר

לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א-י96י בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ”יישוב ספר” שבסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א-י96י', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מודיע כי ההודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר שפורסמה ביום א' בתמוז התשס׳׳ז(17 ביוני 2007)1, תעמוד בתוקפה עד יום כ”ג באדר א' התשס׳׳ח (29 בפברואר 2008).

ה' בתשרי התשס׳׳ח (17 בספטמבר 2007) (חמ 3-1030)

רוני בר-און

_    שר האוצר

1    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 100.

2    י”פ התשס״ז, עמ' 3176.

התשמ”ח-11988, וסעיף 64ג לפקודת בריאות העם, 21940, אני מרשה ומסמיך בזה, לפי העניין, את עובדי המשרד להגנת הסביבה ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוקים אלה ועל התקנות והצווים שעל פיהם:

(1)    חוק הדרכים(שילוט), התשכ”ו-31966;

(2)    סימן א1 בפרק השני של חוק המים, התשי”ט-41959;

(3)    חוק הרשויות המקומיות(ביוב), התשכ”ב-51962;

(4)    חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-61968;

(5)    חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט-7 81999;

(6)    חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993’;

(7)    חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח-11988 - לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוק האמור או כדי לגלותן;

(8)    פקודת בריאות העם, 21940 - לערוך חקירות בחצרים שאליהם הם נכנסים מכוח סמכותם לפי חלק ו'1 של אותה פקודה, לשם מניעת עבירות על חלקים ה' רר לפקודה זו והתקנות שעל פיהם ולשם גילוין:

מס' זהות

ה_ש_ם___________

004205449

אמיר לוין

058294570

חיים אלבז

010996130

אלעד זוהר

50435015

עמרם בר-חמא

022098479

מישל מור-יוסף

058362260

אייל מילס

055435036

ניסים צרור

024968471

יוסי בר

32740490

ואיל קבלאן

54235544

רפי דבש

028135655

שגיא עזאני

024538555

איילת ארד

55484224

ענת רז

022976435

עזי חזקיה

055728885

אלי פרא

024961955

זיו שחר

058830027

הדר תיכון

054709944

ינאי היערי

025347899

רועי הראל

056372592

ראובן בן-סימון

065821670

ציון עמר

053493961

רם עברי

022672976

חגי בלכנר

025015066

גיא נחושתן

52267549

שלום קעטבי

058323866

ניסים צמח

031763220

אורי שפירא

056833676

דודי יאסי

הרשאה והסמכה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח-1988, ולפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרודצורה הפלילית (עדות)1, סעיף 5(ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,

1 חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

ילקוט הפרסומים 5719, ז' בתשרי התשס׳׳ח, 19.9.2007 2

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 118.

2

   ע”ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 232.

3

   ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 6.

4

   ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169; התשל׳׳ב, עמ' 8.

5

   ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96.

6

   ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 204.

7

   ס״ח התשנ”ט, עמ' 170.

8

   ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 28.