גיליון 5720 עמוד 1 מתאריך 20/09/2007ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשס״ח


5720


20 בספטמבר 2007


עמוד

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף...................................... 46

הודעות מאת הציבור .................................................................................. 47