גיליון 5721 עמוד 1 מתאריך 24/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשס״ח    5721    24 בספטמבר 2007

עמוד    עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של    הסמכת רשמת לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם

הוועדה לבחירת שופטים).......................................... 50    מוגבלות............................................................................... 51

מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט...................................... 50    ביטול הכרזה על אזורים נגועים    במחלת הניוקסל .    51

היתר לגביית תשלום סביר לפי חוק הדואר................ 50    הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................ 51

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרניים בבית    הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות................................. 52

המשפט המחוזי מרכז................................................... 50    הודעות מאת הציבור......................................................... 52