גיליון 5721 עמוד 2 מתאריך 24/09/2007השופטת דבורה ברלינר השופט ניל הנדל עו׳׳ד שמואל ילינק פרופ' מנחם מאוטנר השופט עוזי פוגלמן השופטת יהודית צור


הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים לבית המשפט העליון שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

השופט יוסף אלון פרופ' מיגל דויטש השופט דוד חשין פרופ' שלום לרנר השופט יהו נתן עדיאל עו׳׳ד אסף פוזנר פרופ' רון שפירא

י”א בתשרי התשס׳׳ח (23 בספטמבר 2007) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן שר המשפטים

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ז, עמ' 342.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את אבי זמיר, ת׳׳ז XXXXXX222, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ה' בכסלו התשס׳׳ח (15 בנובמבר 2007) עד יום ט׳׳ז בחשון התשס׳׳ט (14 בנובמבר 2008).

כ׳׳ח באלול התשס׳׳ז(11 בספטמבר 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

היתר לגביית תשלום סביר

לפי חוק הדואר, התשמ”ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(ג) לחוק הדואר, התשמ׳׳ו-1986', ולאחר שנוכחתי כי קיימת תחרות במתן השירותים המפורטים להלן, אני מתיר לחברת דואר ישראל בע׳׳מ לגבות בעדם תשלום סביר וההוראה בדבר הקביעה בתקנות לא תחול:

(1)    משלוח עיתונים;

(2)    משלוח של חבילות בשירות רגיל של העברת חבילות, לכל מען בארץ - מעל חבילה אחת בדיור;

י ס״ח התשמ״ו, עמ' 79; התשס״ד, עמ' 524.

50

(3)    משלוח דואר מהיר אקספרס (מבית דואר עד מען הנמען);

(4)    משלוח דואר מהיר בשירות מדלת לדלת (לקוח שאינו מנוי);

(5)    משלוח דואר מהיר לחוץ לארץ (EMS).

תחילתו של היתר זה ביום כ' בחשון התשס׳׳ח (1 בנובמבר 2007).

י׳׳ט באלול התשס׳׳ז(2 בספטמבר 2007) (חמ 3-2168)

אריאל אטיאס שר התקשורת

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית המשפט המחוזי מרכז

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנות 215,1ו ו-497ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-11984(להלן - התקנות), אני מודיע כי -

(1)    החל ביום ה' בתשרי התשס׳׳ח (17 בספטמבר 2007), ניתן לפתוח בבית משפט המחוזי מרכז (להלן - בית המשפט),

כל הליך לפי התקנות, בדרך של הגשת כתב בי-דין אלקטרוני לפי פרק ט׳׳ז3 לתקנות.

(2)    (א) הגשה של כתב בי-דין אלקטרוני לבית המשפט,

תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות וליעדי ההגשה המפורטים להלן:

(1)    אתר האינטרנט של בתי המשפט, שכתובתו: www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים בנפח שלא יעלה על 5 מגה ביט (;(5M

(2)    שרת שכתובתו /http://uddi.court.gov.il uddipublic; הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות קשר מקוון למערכת הממוכנת של בתי המשפט (שירותי רשת - web services);

(3)    שרת שכתובתו https://safe.court.gov.il;

הגשה ליעד זה תיעשה לצורך הגשת כתב בי-דין באצווה (batch file).

(ב) לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן (א)(2)

ו-(3) יהא על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודים שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי המשפט.

(3)    המאפיינים של כתב בי-דין אלקטרוני והדרישות הצורניות לגביו, הם אלה:

(1)    הוראות התקנות בדבר מאפייני כתב בי-דין וצורתו יחולו על כתב בי-דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים;

(2)    כתב בי-דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf או tiff בלבד;

(3)    כתב בי-דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות תוכנת חתימה שמתקיימות בה הוראות התקן XML Dsig; תוכנה העונה לדרי שה זו ניתנת להורדה

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2220; התשס׳׳ה, עמ' 202; התשס׳׳ו, עמ' 834(1020).

ילקוט הפרסומים י572, י״ב בתשרי התשס״ח, 24.9.2007