גיליון 5722 עמוד 1 מתאריך 25/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשס״ח    5722    25 בספטמבר 2007

עמוד

מינוי בתי דין לביקורת משמורת של שוהים שלא

כדין לפי חוק הכניסה לישראל................................... 54

מינוי נציג שר המשפטים וממלאת מקומו בוועדה

הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות .. 54 מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר לפי חוק הרשויות


המקומיות (ביוב), ולפי חוק בתי דין מינהליים..... 54

מינוי חברה בוועדות ערר לפי החוקים האמורים.......... 54

מינוי יושבי ראש מותב נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

ולפי חוק בתי דין מינהליים ........................................ 54

מינוי חברה לוועדת ערעור לפי החוקים האמורים....... 55

מינוי יושבי ראש מותב נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולפי חוק בתי דין

מינהליים ............................................................................. 55

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים... 56 מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) ..................................... 56

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).... 56 מינוי חברי ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח,

מכירה ורכישה)................................................................. 56

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה (ראש העין)........... 57

מינוי פקידי גביה (אשקלון, כפר שמריהו)........................ 57

עמוד

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות חיילים

שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........................... 57

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 57

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 57

הודעה על מינוי חברים למועצת שירות התעסוקה..... 58

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 58

מינוי רשמי בית דין לעבודה.................................................. 58

הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק

רשות העתיקות................................................................. 59

תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע לשנת

הכספים 2006..................................................................... 59

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 60

הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם לפי חוק

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 60

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 65

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 73

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 77

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 78

הודעות מאת הציבור ............................................................... 82