גיליון 5722 עמוד 2 מתאריך 25/09/20071 ס״ח התשכ״ב, עמ' 96.


מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952י, ולפי הצעת שר הפנים, אני ממנה את תומר כרמי, ת׳׳ז XXXXXX006, לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-284)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ייא לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-952י', ולפי הצעת שר הפנים, אני מאריך את מינויו של דן ליברטי, ת׳׳ז XXXXXX125, לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ב בטבת התשס׳׳ח (31 בדצמבר 2007).

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-284)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

מינוי נציג שר המשפטים וממלאת מקומו בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)(3) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965י', אני ממנה את משה דיין, ת׳׳ז XXXXXX827, לנציג שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ואת עליזה קן, ת״ז 015248644, לממלאת מקומו.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-7)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר

לפי חוק חוק הרשויות המקומיות(ביוב), התשכ״ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ”ב-962י' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין

מינהליים, התשנ׳׳ב-992י1, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת איריס רבינוביץ, שופטת של בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX010, ליושבת ראש מותב לוועדת ערר, לפי החוק, במחוז מרכז, החל ביום י׳׳ג בחשון התשס׳׳ח(25 באוקטובר 2007).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-810)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חברה בוועדות ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ”ב-21962 (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-11992, ולפי המלצת שר הפנים, אני ממנה את אראלה עפרון, ת׳׳ז XXXXXX731, לחברה בוועדות ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-810)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-21950 (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-11992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ב-31984 ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יעקב בצלאל, ת׳׳ז 823203, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

שר המשפטים


54    ילקוט הפרסומים 5722, י״ג בתשרי התשס״ח, 25.9.2007

1

   ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

2

   ס״ח התש״י, עמ' 162.

3

   ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.