גיליון 5722 עמוד 3 מתאריך 25/09/2007מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1 21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יעקב גנן, ת׳׳ז XXXX648, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק, במחוז דרום. תוקף המינוי לשנה.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שירי רפאלי, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז מרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חברה לוועדת ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את חנה גורדון, ת׳׳ז XXXXXX657, לחברה בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 בספטמבר 2007) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959י [נוסח משולב] (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב), ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב בצלאל, ת׳׳ז 823203, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק האמור, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ח באב התשס׳׳ז(12 באוגוסט 2007) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959י [נוסח משולב] (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שירי רפאלי, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX896, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז מרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ח באב התשס׳׳ז(12 באוגוסט 2007) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959י [נוסח משולב](להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב), ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב גנן, ת׳׳ז XXXX648, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק האמור, במחוז דרום.

תוקף המינוי לשנה.

כ׳׳ב באלול התשס׳׳ז(5 באוגוסט 2007) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

שר המשפטים55 ילקוט הפרסומים 5722, י״ג בתשרי התשס״ח, 25.9.2007

1

ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2

   ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.