גיליון 5723 עמוד 1 מתאריך 25/09/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשס״ח    5723    25 בספטמבר 2007

עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 94

מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה לפי פקודת

המסים (גביה)(מודיעין - מכבים רעות)................. 94

הודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק הדגל והסמל... 94

עמוד

מינוי חבר הוועדה המקצועית לרישום תכשירי הדברה לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים

להדברת מזיקים לאדם)................................................. 94

תיקון הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)............................................................ 94