גיליון 5724 עמוד 1 מתאריך 09/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התשס״ח    5724    9 באוקטובר 2007

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 96

הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת לבטיחות

גרעינית................................................................................. 96

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 96

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי החוק האמור................................................... 96

הודעה על מינוי דיינים........................................................... 96

אצילת סמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי........................ 96

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה למתן היתרים לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני

שרים...................................................................................... 97

הודעה על בחירת חברי הוועד המרכזי של לשכת

עורכי הדין בישראל........................................................ 97

עמוד

תיקון הודעה על מתן הוראות לבעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק

השקעות ובניהול תיקי השקעות............................... 97

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 97

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 98

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 100

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו...................................... 103

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 104

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 104

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 109

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 118

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 118

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 119

הודעות מאת הציבור............................................................... 121

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 126

תיקון טעות