גיליון 5726 עמוד 1 מתאריך 14/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התשס״ח    5726    14 באוקטובר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שר.................................................................. 156

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק

הממשלה.............................................................................. 156

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת המינויים לקאדים... 156

הודעה על גמר כהונתו של קאדי......................................... 156

מינוי ראש בית דין לפי חוק בתי דין מינהליים.............. 156

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית עליונה לפי

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)...................... 156

הודעה על מינוי חבר נוסף לפי החוק האמור.................. 156

הודעה על מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)............................................................................... 157

הודעה על ביטול מינוי חבר ועדה רפואית לפי החוק

האמור................................................................................... 157

מינוי ממלא מקום נציג שר הבינוי והשיכון בעל

הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה במועצה הארצית לתכנון ולבניה................................................. 157

מינוי ממלא מקום נציג שר הבינוי והשיכון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 157

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלא מקומה בוועדה לשמירת הסביבה החופית לפי

חוק התכנון והבניה......................................................... 157

מינוי נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומם בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית

ושטחים פתוחים לפי החוק האמור........................... 157

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 157

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

לרשויות המקומיות......................................................... 157

מינוי שופטים לעניין עררים לפי חוק הספורט................ 158

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 158 הודעות מאת הציבור............................................................... 158