גיליון 5727 עמוד 1 מתאריך 18/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ו'בחשוון התשס״ח    5727    18 באוקטובר 2007

עמוד

הודעות בדבר הצורך לבחור רב עיר (אור עקיבא, בית

דגן, הוד השרון, מבשרת ציון)..................................... 160

הודעה בדבר תחילתו של סעיף 19 לפי צו החברות הממשלתיות(הכרזה על אינטרסים חיוניים

למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט)............................... 160

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

במוסדות ציבור................................................................. 160

עמוד

הסמכת קציני ביקור סדיר לפי חוק לימוד חובה........... 163

הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס

המפלגות.............................................................................. 168

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצרכי ציבור................... 170

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 175

הודעות מאת הציבור............................................................... 179

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל...................................... 194