גיליון 5728 עמוד 1 מתאריך 24/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בחשוון התשס״ח    5728    24 באוקטובר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על העברת סמכות שר האוצר לפי תקנות

חובת המכרזים.................................................................. 196

הודעה על חילופי גברי בכנסת ........................................... 196

הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין............................... 196

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 196

מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................ 196

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק

משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 197

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 197

מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים וחוק בתי דין מינהליים.... 197 מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק הגנת כינויי

מקור וציונים גאוגרפיים וחוק בתי דין מינהליים.... 197 מינוי יושבת ראש ועדת מומחים לפי חוק למניעת

העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים............ 197

מינוי לאימות חתימות נוטריונים......................................... 198

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 198

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכים................................................................................. 198

הודעה בדבר מינוי חברים במועצת רשות שדות

התעופה............................................................................... 198

מינוי רשות לזרעים לפי תקנות הזרעים (גידול זרעים

מושבחים ומכירתם)........................................................ 198

הודעה על הרכב ועדות המקצוע לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(מורשים לנגישות מבנים, תשתית וסביבה) ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(מורשים לנגישות השירות)............... 199

הסמכת ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים.................... 199

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת התנגדויות לתכנית

מיתאר מחוזית................................................................... 199

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר

ארציות................................................................................. 200

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות.............. 200

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז חיפה ........................................................................ 202

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הדרום...................................................................... 202

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז תל אביב................................................................. 203

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 204

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הדרום...................................................................... 204

מינוי מנהל בחירות למועצה המקומית    ערערה ............. 206

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט    והפקתו............ 206

הודעה על צורך בשיקום מחצבות....................................... 206

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל) ..................................................... 206

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 207

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין ......................................................... 207

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי    הדין.............. 208

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(אור יהודה)......................................................................... 208

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 208

הודעות מאת הציבור............................................................... 239