גיליון 5729 עמוד 1 מתאריך 25/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשוון התשס״ח    5729    25 באוקטובר 2007

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-31.7.2007 עד 3.9.2007)............................................. 244

הצטרפות שותף (מ-31.7.2007 עד 3.9.2007).............................................. 245

פרישת שותף (מ-31.7.2007 עד 3.9.2007)................................................ 263

רישום שותפויות (מ-3.9.2007 עד 7.10.2007)............................................. 265

הצטרפות שותף (מ-3.9.2007 עד 7.10.2007).............................................. 266

פרישת שותף (מ-3.9.2007 עד 7.10.2007)................................................ 273

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות......................................... 274

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................... 274