גיליון 5730 עמוד 2 מתאריך 25/10/2007הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירועוה, הת/!1כ"ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה


בהתאם לסעיף 67 למוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

||ת. פטירה 1 ושם המבקש 1 1

ושם המנות/ה

ומס׳ תיק ן

רת׳ כנפי הנשרים 5 ו, בניו התאומים, ירושלים

ירושה בירושלים -

הרשם לענייני

ירושות

13/08/2007 זילברסו אוריאל

זילבדסן איילת

1/15751

17/03/2007 שטיינברג פאניה

שטיינברג ילנה

1/15754

08/09/1930 אינגלח־ בלומה

אנגלרד חיים

1/15755

צוואות

22/08/2003 תורג׳מו משה

תורגמן רחה

3/13132

13/01/2007 בןמלותקוה

שחרור אליהו

1/15752

05/07/2003 בראשי צחי יצחק בת־שבע אברך בד־טוב, רשם

בראשי בנימיו

1/15753


רוד השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

ני ירושה בתל אביב -

הרשם לעניי ירושות

22/09/2004 קפלן ג׳רולד

פרידמן גניה

4/72346

03/02/2002 תורקיניץ מיכאל

תורקיניץ גלנר

1/97545

23/04/2007 שגב איריס מרסי

מדליה רות

1/97857

17/05/2006 זינגר מירה

גרבח שרה

1/97867

12/07/0047 גלח רימה

שפור פירה

1/97868

13/08/2003 נירנברג-אונג נעמי

נירנברג וילי יצחק

1/97869

03/02/2004 נירנברג-אונג נעמי

נירנברג קלרה

1/97870

11/07/2003 ארביביצחק

כהן פורטונה

1/97872

06/07/1989 שלוים בתרו־ סולו

שלוים איזידור

1/97873

14/05/2007 הירש עדינה

הירש יהושע

1/97875

11/12/2006 מיאקאליקזה

גבל שרה קריסטי

1/97876

20/04/2007 ביר מילנה

אדלר אליס

1/97877

12/05/2007 שלויס בתרד סולו

שלום שדה

1/97878

24/01/2002 בדי מזל

בדי שלמה

1/97879

15/01/2007 לבקוביץשרה

בדרשי יונה

1/97881

26/02/2002 טורקביץ׳ יעקב

טורקביץ׳ מיכאל

1/97884

21/12/2003 ווינרלק רתל

ווינרלק יחיאל

1/97885

04/11/2003 פרימודוד

פרימו שרה

1/97887

26/03/2007 הדרי מריה דנה

אקס רודיקה נוש

1/97891

02/07/2007 זייף אליזה

זייף אלון

1/97892

25/02/2007 פרנצס של

פרנצס משה

1/97894

07/11/2005 ורשאי צפורה

פינקלשטין יונה

1/97895

19/04/2006 יחזקאל סמרה

יחזקאל יזיז

1/97896


ילקוט הפרסומים 5730, י״ג בחשוון התשס״ח, 25.10.2007 276