גיליון 5731 עמוד 1 מתאריך 30/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בחשוון התשס״ח    5731    30 באוקטובר 2007

עמוד


עמוד

מינוי ממלאי מקום לנציג שר המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 336

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח,

מכירה ורכישה)................................................................. 336

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים

(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).................. 336

הודעה בדבר ציון חברה לעניין סעיף 22(2) לפקודת

הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור).................................. 336

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורכי הדין........... 336

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.................................. 337

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 337

מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)....................................................................... 337

הכרזה על בית סוהר................................................................... 337

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר................................................................................... 337

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)............. 337

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות..................... 338 מינוי ועדה מייעצת להדברת זבוב הפירות של הים

התיכון לפי חוק הגנת הצומח....................................... 338

מינוי נציגים של שר התיירות וממלאי מקומם בוועדות

מחוזיות לתכנון ולבניה.................................................... 338

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הביטחון לפי

חוק יסודות התקציב......................................................... 339

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס................. 340

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז

תל אביב................................................................................ 340

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים..................................... 340

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 341

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............. 341

הודעה על מינוי של ועדת ערר לארנונה (נחף)................... 341

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2007.......... 342

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2007....... 342

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור....................... 343

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ................................................ 348

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................... 349

הודעות מאת הציבור................................................................. 357