גיליון 5732 עמוד 1 מתאריך 31/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בחשוון התשס״ח    5732    31 באוקטובר 2007

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

למוסדות ציבור בעבור פעילות ארגוני נוער........ 360

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של

משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור 362 הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת צומח........................ 362

עמוד

מינוי חברי מועצת הצמחים לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) ותקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות

ענפיות)................................................................................. 365

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 366 מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה

והשירותים החברתיים .................................................. 366

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 377

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 379

הודעות מאת הציבור................................................................ 401