גיליון 5733 עמוד 1 מתאריך 31/10/2007ילקוט הפרסומים

י״ט בחשוון התשס״ח


5733


31 באוקטובר 2007


עמוד

הודעה על מינוי דיינים........................................................................ 408

הודעות על גמר כהונתם של שופטים............................................................ 408

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מיתר........................................................ 408

תיקון הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)............. 408