גיליון 5734 עמוד 1 מתאריך 05/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בחשוון התשס״ח    5734    5 בנובמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 410

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 410

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות)................................................................................... 410

הרשאה לפי הפקודה האמורה.............................................. 411

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................ 411

מינוי ממונה על המרשם לפי חוק המקרקעין.................. 411

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק עבודת הנוער.... 411

ביטול העברת סמכויות לפי החוק האמור........................ 411

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 411

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 411

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 412

ביטול מינוי של קצינות מבחן לנוער................................... 412

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים

בישראל ................................................................................ 412

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 415

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי........ 416

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 416

הודעות מאת הציבור............................................................... 418