גיליון 5735 עמוד 1 מתאריך 08/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשס״ז    5735    8 בנובמבר 2007

עמוד


עמוד

מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט..................................... 434

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)...................................................................... 434

הודעה על צורך במינוי קאדים............................................. 434

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת המינויים לקאדים... 435

הודעה על גמר כהונתו של קאדי......................................... 435

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).. 435 שינוי מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי החוק האמור.... 435 הודעה על מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)............................................................................... 435

הודעה על מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)................................................................. 435

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 435

הסמכה לפי חוק שירות המדינה (משמעת)..................... 436

הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת

ניידות.................................................................................... 436 הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור(מזון) ולפי פקודת

הרוקחים............................................................................... 436

הודעה על הכרה במכינות קדם אקדמיות לפי חוק

קליטת חיילים משוחררים............................................. 437

החלטה בדבר פעולות הדברה ומניעת מזיקים לפי חוק

מועצת הצמחים (ייצור ושיווק).................................. 438

הודעות בדבר קביעת תקנים................................................. 438

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 439

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הדרום.................................................................................... 439

הודעה בדבר בחירת ראש הרשות המקומית קרית

יערים..................................................................................... 440

הודעה בדבר בחירת חברי המועצה המקומית קרית

יערים..................................................................................... 440

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 440

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 440

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 487

הודעות מאת הציבור ............................................................... 487