גיליון 5736 עמוד 1 מתאריך 08/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשס״ח    5736    8 בנובמבר 2007

עמוד

הודעה על קביעת מקום כהונה של דיינים.................... 490

הודעות בדבר מינוי אבות בית דין לפי חוק הדיינים . 490 ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל.................. 491

עמוד

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 491

הודעה מאת מפעל הפיס......................................................... 492