גיליון 5737 עמוד 1 מתאריך 12/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב'בכסלו התשס״ח    5737    12 בנובמבר 2007

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה למוסדות ציבור............................................ 494

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 494

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 494

מינוי ועדה לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם של

טוענים שרעיים................................................................. 495

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.................. 495

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין................................. 495

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה).................................................... 495

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשיה

המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור.......................... 495

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 498

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 513

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 519

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 520

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...................... 525

הודעות מאת הציבור................................................................ 526

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 536