גיליון 5738 עמוד 1 מתאריך 15/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בכסלו התשס״ח    5738    15 בנובמבר 2007

עמוד

הודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים)....................................................................... 538

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס׳ תת״ל 24 מערכת חמישית לאספקת מים

לירושלים וסביבותיה.................................................. 547

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳ תת״ל 32 - תחנת כוח בקוגנרציה - אשדוד אנרגיה.............................................................................. 550

עמוד

הודעה בדבר הכנת תכניות לתשתית לאומית

מס׳ תת׳׳ל/28,26 - פרויקט הפרדות מפלסיות..... 551

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור............................................................................. 552

הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות

(רכישה לצורכי ציבור).............................................. 559

הודעה לפי חוק העמותות.............................................. 560

תיקוני טעויות