גיליון 5739 עמוד 1 מתאריך 19/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בכסלו התשס״ח    5739    19 בנובמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעות בדבר מינוי סגני נשיא בבתי משפט................... 562

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט....................................... 562

מינוי רשמים לפי החוק האמור............................................. 562

שינוי מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק

עקיף)...................................................................................... 562

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)................................. 563

מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי

חוק הפטנטים..................................................................... 563

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 563

הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עובדים (אישור הסכם ומעמד היילוד).................... 563

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.................. 563

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 563

שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 564

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 564

מינוי פקידת סעד מחוזית לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 564

מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור..................................... 564

שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 564

הסמכת פקידת סעד לפי חוק אימוץ ילדים..................... 565

הודעה על חידוש מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק

שירותי הסעד..................................................................... 565

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 565

הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע ליושב ראש מועצת

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים......................... 565

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 565

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים................................... 565

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 566

מינוי קצין מוסמך לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים.............................................................................. 567

הודעה בדבר היטל בעד הפקת טיוב לפי חוק המים.... 568

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 568

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................. 570

תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.... 571 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה...................................................... 571

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים.. 571 תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.... 571 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2007... 572 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2007 572

הודעת ביטול הסכם קיבוצי............................................ 575

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 575

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 579

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 600

הודעות מאת הציבור ............................................................... 602

תיקון טעות דפוס