גיליון 5739 עמוד 2 מתאריך 19/11/2007מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט אליהו קידר, ת״ז 008227696, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, מיום י״ג בתשרי התשס׳׳ח (25 בספטמבר 2007) עד יום כ׳׳ט באלול התשע׳׳ד (24 בספטמבר 2014). ח' בתשרי התשס׳׳ח (20 בספטמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 ולפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהתאם לסעיף 26(ג) לפקודת התעבורה2, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט ישראל ויטלסון, ת׳׳ז XXXXXX682, לסגן נשיא של בתי משפט השלום לענייני תעבורה במחוז תל אביב, מיום י׳׳ג בתשרי התשס׳׳ח (25 בספטמבר 2007) עד יום כ׳׳ט באלול התשע׳׳ד (24 בספטמבר 2014). ח' בתשרי התשס׳׳ח (20 בספטמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט בן פיילס, ת״ז 012984241, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון, מיום י״ג בתשרי התשס״ח(25 בספטמבר 2007) עד יום כ' באייר התשע״ג (30 באפריל 2013).

ח' בתשרי התשס״ח (20 בספטמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית

המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט איתן ישראל אורנשטיין, ת״ז 054082235, שופט של בית משפט השלום ורשם של בית המשפט המחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט המחוזי בתל אביב, החל ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) עד יום כ״ד בטבת התשע״א (31 בדצמבר 2010).

ח' בתשרי התשס״ח (20 בספטמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עו״ד עדי סומך, ת״ז 029710654, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום כ״ה בתשרי התשס״ח (7 באוקטובר 2007). ו' בתשרי התשס״ח (18 בספטמבר 2007) (חמ 64—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עו״ד אריה ביטון, ת״ז 028651362, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום כ״ה בתשרי התשס״ח (7 באוקטובר 2007).

ו' בתשרי התשס״ח (18 בספטמבר 2007) (חמ 64—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

שינוי מינוי יושב ראש ועדת ערר

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-1973 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב)(1) ו-(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-11973, אני משנה את מינויו של היושב ראש עפר שגיא2, ת״ז 056416639, לעניין התקנות האמורות כך שבמקום ״באזור הצפון״ יבוא ״באזור חיפה״.

י״ב בתשרי התשס״ח (24 בספטמבר 2007) (חמ 206—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ק״ת התשל״ג, עמ' 1682; התש״ן, עמ' 566 ועמ' 830.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 3554.

562    ילקוט הפרסומים 5739, ט' בכסלו התשס״ח, 19.11.2007

1

ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.