גיליון 5740 עמוד 1 מתאריך 20/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בכסלו התשס״ח    5740    20 בנובמבר 2007

עמוד

מינוי יושב ראש הוועדה המקצועית-ציבורית לבחירת

היועץ המשפטי לממשלה............................................. 610

תיקון נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי

הקצבות............................................................................... 610

מינוי רשויות תימרור מקומיות ותיקון מינוי לפי תקנות התעבורה............................................................................. 610

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 610

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 614

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 615

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............... 616

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 617

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....... 618

הודעות מאת הציבור................................................................ 620