גיליון 5741 עמוד 1 מתאריך 22/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בבסלו התשס״ח    5741    22 בנובמבר ד200

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה...................................................... 622

הודעות מאת הבונס הרשמי......;....................................................655

הודעות על צוואות מופקדות שהשאירו מצווים שנפטרו.....................................9ד6