גיליון 5742 עמוד 1 מתאריך 22/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשס״ח    5742    22 בנובמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה.. 690

הודעה על מינוי סגן שר לפי החוק האמור..................... 690

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות... 690 הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים -

חשמל .................................................................................... 690

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת ............................................................... 690

מינוי פקיד גביה לפי פקודת המסים (גביה)..................... 690

מינוי ממונה על הגביה לפי החוק האמור........................ 691

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה לפי החוק האמור.... 691

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 691

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה

רפואית עליונה לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 691

הודעה על הוספת רופא לרשימת רופאי ועדה רפואית

לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית)... 692

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 692

מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים........................ 692

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה... 692 מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש לפי חוק

טיפול בחולי נפש.............................................................. 692

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ........... 692

צו הקניה לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש

ציבורי).................................................................................. 693

מינוי ממלא מקום לנציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה

במועצה הארצית לפי חוק התכנון והבניה............ 693

מיני ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)...................................... 693

הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 693

תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד המדע התרבות

והספורט במוסדות ציבור.............................................. 694

הודעה על מתן הוראות לבעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, השקעות, בשיווק השקעות

ובניהול תיקי השקעות................................................... 694

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 694

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 694

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל ................... 694

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים... 695 הודעות בדבר השעיית חברים לפי חוק לשכת

עורכי הדין .......................................................................... 695

הודעות על שינוי בהרכב ועדות ערר לארנונה

(אור יהודה, נצרת עילית) ............................................. 696

הודעות בדבר הצגת לוח הזכויות...................................... 696

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 696

הודעות מאת הציבור............................................................... 698